Neem contact op

G40 steden maken verschil

Steden maken het verschil!

“Steden maken het verschil.” G40 steden geven deze uitspraak graag handen en voeten,voor de meer dan vijf miljoen inwoners van onze steden. Zodat zij letterlijk en figuurlijk de ruimte hebben om te wonen, te leven en te werken in de stad.  

Wij werken aan steden waarin iedereen meedoet en meetelt, in een regio waar iedereen meedoet en meetelt. Het zijn de inwoners (oud en jong) die de steden van de toekomst maken. Zij kunnen zich daar ontwikkelen, in hun  bestaan voorzien en voor zichzelf zorgen. Zo houden ze onze economie vitaal.. Voor wie dat niet (helemaal) op eigen kracht lukt, hebben we een zorgstelsel waarmee we deze inwoners echt kunnen helpen. Op weg naar werk, uit de schulden of met goede zorg en ondersteuning. 

Wij werken samen aan duurzame, leefbare, veilige en betaalbare steden. De steden en wijken van de toekomst bieden voor iedereen een plek om te wonen en gezond te leven. Ze bieden voldoende betaalbare woningen en zijn bereikbaar en veilig. Bovendien leveren onze steden een belangrijke bijdrage aan het klimaatakkoord, door de duurzaam gebouwde omgeving, door gasloze wijken en door het gebruik van duurzaam opgewekte energie. 

Om de economische veerkracht van steden en regio’s te versterken werkt de G40 samen met private en publieke organisaties aan ondersteuning van het MKB (goed voor 70% van de werkgelegenheid); aan een wendbare en weerbare beroepsbevolking en aan vitale binnensteden.

Rijk, regio’s en steden hebben elkaar nodig

Om onze belangen gezamenlijk te kunnen behartigen en robuuste oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te kunnen bieden, hebben steden elkaar en ‘de omgeving’ nodig. Die omgeving heeft ook ons, de steden, nodig.  Zoals ook het Rijk ons nodig heeft. Het coalitieakkoord 2021-2025 ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’, zet in op een sterke, betrouwbare en begrijpelijke overheid. Die toegankelijk is en oog heeft voor de menselijke maat. Krachtige steden en regio’s spelen een essentiële rol bij het realiseren van deze ambities

Spilfunctie in versterken regionale bestuurskracht

Het takenpakket en de verantwoordelijkheid van gemeenten is de afgelopen jaren fors gegroeid en blijft groeien. Een aantal grote opgaven zoals de energietransitie, zorg, werkgelegenheid, wonen en bereikbaarheid is regionaal georganiseerd en vraagt  om regie en stevige regionale bestuurskracht. G40-steden vervullen hierin een spilfunctie. Ook richting het Rijk, om aandacht te vragen voor een betere samenwerking van het openbaar bestuur.

Interbestuurlijke samenwerking

Veel opgaven vragen een intensieve(re) samenwerking tussen de verschillende overheidslagen. De strategische agenda 2019-2022 onderstreept dat belang met de boodschap ‘Schouder aan schouder voor goed bestuur’. Het verder versterken van regionale samenwerking en van de samenwerking tussen regio en het Rijk zijn belangrijke voorwaarden om de verschillende maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden. Volwaardig partnerschap vraagt om voldoende en stabiele financiën en een passend instrumentarium. Het is ook van belang dat gemeenten zelf een regionaal bestuurlijk en financieel arrangement kunnen opstellen passend bij de maatschappelijke opgaven. En vraagt daarnaast om taakdifferentiatie en verdeling van financiële middelen, afgestemd op de aard van de opgave van de betreffende gemeenten. En bij gestapelde problemen vraagt het om mogelijkheden tot ontschotting van beleid en middelen voor een gebiedsgerichte aanpak. Een goede samenwerking in het publieke domein – zowel interbestuurlijk als tussen de domeinen – loont voor de burgers. En draagt bij aan meer kansengelijkheid voor hen die hiervan het meest afhankelijk zijn. 

Verschil maken door gezamenlijke kennisontwikkeling en agendering

De G40 steden liggen verspreid door het land en hebben een belangrijke rol bij het regionaal oppakken van maatschappelijke vraagstukken. Deze rol verschilt per stad door de ligging in het stedelijk netwerk – van centrumstad in een meer landelijke regio, tot netwerkstad in een stedelijk aglomeraat. Het G40-stedennetwerk is een afspiegeling van de vele verschillende posities waaruit steden en regio’s aan maatschappelijke opgaven werken. Door gezamenlijk kennis te ontwikkelen, te delen en te verrijken en belangrijke vraagstukken te agenderen, levert iedere stad zo een eigen unieke bijdrage: aan de eigen stad, de regio en de Nederlandse samenleving, de Nederlandse woningmarkt en de Nederlandse economie. Om zo uiteindelijk voor veel meer dan onze eigen 5 miljoen inwoners verschil te kunnen maken.

© 2023 G40 - Alle rechten voorbehouden