Neem contact op

Economische pijler

Economische pijler

Op het gebied van economie en werk zijn de volgende maatschappelijke opgaven belangrijk voor inwoners en ondernemers

 1. In het centrum van de stad wordt de neerwaartse spiraal van leegstand, verpaupering en ondermijning omgebogen in een opwaartse beweging: naar een binnenstad waar het hart van de samenleving klopt en die aantrekkingskracht heeft op bewoners, bezoekers en ondernemers. Het resultaat: de vitaliteit en veiligheid nemen toe en ondernemers kunnen er een eerlijke boterham verdienen.
 1. Onbenut talent van werkenden en niet werkenden wordt veel meer benut ten gunste van de eigenwaarde van werknemers en de economie. Er komt meer mobiliteit tussen tekort- en overschotberoepen. Ondernemers kunnen weer ondernemen omdat hun openstaande vacatures ingevuld worden met mensen die ontwikkelkracht geven aan hun onderneming.
 2. MKB-ondernemers blijven concurrerend in de klimaatneutrale, inclusieve en digitale economie van de (nabije) toekomst. Hun aandeel in de nationale innovatie stijgt waardoor zij hun aandeel in de totale werkgelegenheid van 70% kunnen handhaven.

Succesfactoren

Verantwoordelijkheid nemen in interbestuurlijke-, lokale- en regionale samenwerking van overheden, ondernemers, werknemers en maatschappelijke instellingen kan het verschil maken. Essentieel is dat de G40-steden en hun partners inwoners en ondernemers in staat stellen de kansen te pakken in de transformaties op het gebied van klimaat, gezondheid, inclusie en digitalisering.

Samenwerking voor aantrekkelijke binnensteden

 • De G40-steden kunnen samen met VNG, ministeries en stakeholders een doorbraak realiseren met een integraal binnenstad-verdienmodel. De neerwaartse spiraal van leegstand, verpaupering en ondermijning wordt omgebogen in een opwaartse beweging naar een binnenstad waar het hart van de samenleving klopt en die aantrekkingskracht heeft op inwoners, bezoekers en ondernemers. Het resultaat is dat leegstand verdampt, veiligheid toeneemt en dat ondernemers een eerlijke boterham kunnen verdienen.
 • Samenwerken op de schaal van de regio betekent voor de ministeries dat deze in 2022 met steden samenwerken in een citydeal met rijksmiddelen en regionale middelen voor binnenstadinnovaties en ruimtelijk-functionele herstructurering.
 • Samenwerken op de schaal van de regio betekent voor deze doorbraak dat private en publieke stakeholders in 2022 hun nieuwe verdienmodel afstemmen met hun regiogemeenten.

Samenwerking voor een wendbare en weerbare beroepsbevolking 

 • De G40-steden kunnen samen met VNG, ministeries, werkgevers en werknemers en de stakeholders in de regio een doorbraak realiseren met een samenhangende human capital agenda. Werkgevers en werknemers zijn primair aan zet voor leven-lang-ontwikkelen-arrangementen. Regionaal wordt samengewerkt met de onderwijsinstellingen en het UWV. Onbenut talent van werkenden en niet werkenden wordt veel meer benut. Dat heeft een gunstige uitwerking op de eigenwaarde van werknemers. Er komt meer mobiliteit tussen tekort- en overschotberoepen. Ook om transities vorm te geven zijn er voldoende mensen beschikbaar. Ondernemers kunnen weer ondernemen omdat hun openstaande vacatures ingevuld worden met mensen die ontwikkelkracht geven aan hun onderneming.
 • Samenwerken op de schaal van de regio betekent voor de ministeries dat deze in 2022 een verbeterd rijk-regio arrangement realiseren, waarin budget ontschot en opgavegericht wordt ingezet. De tijdelijke regeling crisisdienstverlening (RMT’s) en de Regio Deals kunnen hiervoor als basis dienen. De ministeries maken de stap van een incidentele naar een structurele financiering.
 • Samenwerken op de schaal van de regio voor deze doorbraak betekent dat in 2022 werkgevers en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en gemeenten een regionale aanpak ontwikkelen om te komen tot een wendbare en weerbare beroepsbevolking.

Samenwerking voor de toekomstbestendigheid van MKB-ondernemingen

 • De G40-steden kunnen samen met VNG, ministeries en de stakeholders in de regio een doorbraak realiseren met een ondersteuningsinfrastructuur voor MKB-ondernemers. Waardoor zij in de (nabije) toekomst concurrerend zijn in de klimaat-neutrale, inclusieve en digitale economie. Hun aandeel in de nationale innovatie neemt toe. Dat zorgt ervoor dat zij hun aandeel in de totale werkgelegenheid van 70% kunnen handhaven.
 • In de afweging tussen verschillende activiteiten (woningbouw, mobiliteit, natuur, energietransitie) borgen de steden samen met hun regiogemeenten dat er voldoende ruimte blijft voor economische activiteiten, werkgelegenheid en ondernemerschap.
 • Samenwerken op de schaal van de regio betekent
  • Voor de ministeries dat deze in 2022 met steden, die met hun stakeholders een regionale MKB-ondersteuningsinfrastructuur hebben ontwikkeld, gaan samenwerken in een regiodeal. Met daarin de gebundelde inzet van bestaande rijks- en regionale middelen voor MKB-ondersteuning. 
  • Voor de stakeholders in de regio dat banken, accountants, financiers, triple helix organisaties, experts op het gebied van duurzaamheid, impact-ondernemen, digitalisering en gemeenten in 2022 een MKB-ondersteuningsinfrastructuur bouwen en dit afstemmen met hun regiogemeenten.

Samenwerking regio – Rijk - Europa

Wat regio’s van het Rijk nodig hebben, is dat de ministeries als gelijkwaardige partner meedenken bij het formuleren van een krachtige ontwikkelingsstrategie en vanuit hun specifieke rol meedoen aan de uitvoering daarvan. Het is aan de regio’s om zichzelf zodanig te organiseren dat het Rijk een krachtige coalitie en samenwerkingspartner aantreft. Het is aan het Rijk om decentrale overheden met behulp van wetgeving, beleidsruimte, samenwerkingsmodellen, kennis en middelen ertoe in staat te stellen om dat organiserend vermogen te ontwikkelen. Samen zijn gemeenten, provincies en het Rijk verantwoordelijk voor een sterke regionale economie. Rijk en regio zetten ook Europese middelen in als vliegwiel voor regionale plannen, zoals ESF en RRF.

© 2022 G40 - Alle rechten voorbehouden